Kringledenraad

 
Een kringledenraad is de algemene ledenvergadering van de huisartsenkring. Alle leden van de kring Rijnland & Midden-Holland (RMH) zijn welkom en hebben stemrecht tijdens de kringledenraad.

Wat is de kringledenraad?
De huisartsenkring RMH behartigt de belangen van ruim 500 huisartsen. Elk lid van de kring kan meepraten, meedenken en meebeslissen over de koers van de huisartsenkring. De kringledenraad is het hoogste inspraakorgaan van de huisartsenkring RMH.

Wat doet de kringledenraad?
De kringledenraad is de spreekbuis van de leden van de huisartsenkring. Tijdens de kringledenraad brengt het bestuur de leden op de hoogte van de stand van zaken van de diverse lopende zaken. Tevens vindt terugkoppeling plaats van landelijk naar regionaal, kunnen leden hun mening geven over belangrijke thema’s binnen de huisartsenzorg en oefenen zij invloed uit op regionaal beleid. Daarnaast heeft de kringledenraad een aantal beslissingsbevoegdheden, zoals het vaststellen van de jaarrekening en de begroting van de kring. Ook benoemt de kringledenraad het kringbestuur, dat verantwoording aan haar aflegt over het gevoerde beleid.

Wanneer komt de kringledenraad bijeen?
De kring RMH organiseert 2 keer per jaar een kringledenraad.
Daarnaast wordt jaarlijkst op de eerste donderdag in juni een symposium georganiseerd en op de laatste donderdag van augustus of de eerste donderdag van september een zomerborel.

Vergaderdocumenten, kringbeleid en agenda
De vergaderdocumten van de kringledenraden, kwartaalrapportages, jaarplannen en jaarveslagen vindt u in de map kringbeleid en kringfinanciën op HAweb.
De data van de kringledenraden vindt u op deze website onder het kopje 'agenda' op deze website en op HAweb.